Przepisy prawa transportowego a roszczenia przewoźnika

Przewoźnik naraża się na szereg zagrożeń, związanych z zawieraniem umów transportowych. Brak w terminie płatności za wykonaną usługę, powoduje przerwanie ciągłości finansowych i naraża, głównie mniejsze przedsiębiorstwa, na problemy finansowe, rzutujące na aktywne działania. Szczególnie istotne jest skompletowanie wszelkiej dokumentacji, potwierdzającej zawarcie umowy transportowej. Umawianie się ustne z kontrahentem, może stać się powodem problemów finansowych, gdy klient okaże się osobą nierzetelną. W razie zaległości w opłaceniu faktury konieczne jest wezwanie do zapłaty, skierowane do dłużnika. Dopiero gdy wyczerpane zostaną środki polubowne, można ubiegać się o zwrot należności na drodze sądowej.

Ustawa z 1984 roku, zawierająca postanowienia Prawa przewozowego odnosi się do sposobu odzyskiwania roszczeń na drodze sądowej. W artykule 75, w ustępie 1 oraz 2, wyraźnie została zaznaczona konieczność wyczerpania działań polubownych. Jeśli klient przez trzy miesiące od wezwania do zapłaty nie uregulował należności za fakturę, można uznać, że wezwania upominające są nieskuteczne.

Przewoźnik musi mieć na uwadze krótki termin przedawnienia roszczeń względem dłużnika. Według przepisów Ustawy przedawnienie występuje po roku od dnia wymagalności zapłaty. Także Konwencja CMR, w artykule 32. wskazuje, że przedawnienie następuje po roku.

Długi okres na zrealizowanie zobowiązań finansowych względem wierzyciela, wynoszący 60 dni, nie daje przewoźnikowi wiele czasu na postępowanie przesądowe. Jeśli w wymaganym terminie nie zostały zrealizowane płatności, należy przystąpić do czynności windykacyjnych.

Elektroniczny sposób na złożenie pozwu

Przedsiębiorstwa transportowe borykają się z wieloma problemami. Aktywne poszukiwanie klientów, poruszanie się wśród konkurencji oraz prowadzenie spraw finansowych nie zostawia wiele czasu na skuteczne dochodzenie swoich roszczeń. Naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw transportowych wychodzą firmy windykacyjne. Nowoczesnym sposobem jest elektroniczne zlecenie działań, mających na celu zaspokojenie żądań wierzyciela.

Przewoźnik, zainteresowany taką formą współpracy, przesyła e-mailem lub faxem do firmy windykacyjnej skany dokumentów i szczegółowy opis sytuacji. Do najważniejszej dokumentacji należą:

– zlecenie transportowe,

– wystawiona faktura,

– list przewozowy CMR,

– upomnienie, skierowane do klienta, z dowodem nadania i ewentualnym potwierdzeniem odbioru. Od czasu skierowania upomnienia musi upłynąć czas na dokonanie zapłaty za fakturę, czyli ustawowe 60 dni.

Przewoźnik powinien również dokonać wymaganej opłaty sądowej, wynoszącej około 30 zł. Pełnomocnictwo należy wysłać listownie. Po jego otrzymaniu pracownicy firmy kontaktują się z przedsiębiorcą, w celu uzyskania dodatkowych informacji. Usługa windykacyjna jest płatna, a wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie. Pozew złożony jest w e-sądzie jako Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

Po otrzymaniu nakazu zapłaty zwykle dłużnik reguluje swoje zobowiązania. Jeśli nadal roszczenia nie zostają zaspokojone, sprawą zajmuje się komornik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *